Algemene voorwaarden van ByFashionLoverz

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en ByFashionLoverz.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.

ByFashionLoverz behoudt zich het recht voor om dergelijke speciale acties op elk gewenst moment weer in te trekken. Indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan er niet aan de aanbieding worden gehouden. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.

3. Gegevens

Je dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer je dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

Wij, van ByFashionLoverz, garandeert dat al jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.

ByFashionLoverz zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met je heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan jouw e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, alleen als je je hier voor heeft ingeschreven.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand bij de ontvangst van ByFashionLoverz van jouw bestelling. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door ByFashionLoverz is geaccepteerd.

5. Levering

De bestelling wordt bij jou thuis afgeleverd, tenzij je op de website heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden of wordt opgehaald in de winkel. De leveringstermijn is maximaal 14 dagen. ByFashionLoverz streeft ernaar om het product binnen 1-3 werkdagen te leveren.

Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze jou ter beschikking worden gesteld. Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening. Indien je zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw eigen rekening.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 dagen hebt je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail te versturen naar info@byfashionloverz.nl. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen, na de ontvangst van het product bij ByFashionLoverz, aan je geretourneerd.

6. Garanties

ByFashionLoverz garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op website vermelde specificaties. Je dient het geleverde product op het moment van levering te bekijken op eventuele afwijkingen. Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal ByFashionLoverz binnen 14 dagen na ontvangst van het product het bedrag retour storten. Als je hier na 14 dagen achter komt is ByFashionLoverz gerechtigd alle kosten voor reparatie, vervanging en verzendkosten in rekening te brengen.

De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ByFashionLoverz, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ByFashionLoverz voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou zelf.

ByFashionLoverz sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van ByFashionLoverz, waaronder de website, door een derde.

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ByFashionLoverz of haar ondergeschikten.

8. Risico tijdens het transport

Gedurende het transport van de producten zal ByFashionLoverz het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op jou overgaan.

9. Afkoelingsperiode

Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 8 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. ByFashionLoverz zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en kaartjes.

De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor jouw eigen rekening.

Producten uit de sale mogen niet geruild worden. Oorbellen en bikini’s worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door ByFashionLoverz .

10. Betaling

Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal jij op welke wijze de betaling tot stand zal komen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met iDeal of het product op halen in de winkel.

ByFashionLoverz gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

11. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij ByFashionLoverz, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie ByFashionLoverz niet gelieerd is.

Je mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy. Daarnaast mag je geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Je mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

12. Diversen

Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

De administratie van ByFashionLoverz geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

ByFashionLoverz is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met jou door een enkele kennisgeving aan jou aan een derde over te dragen.

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ByFashionLoverz zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Delft. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door ByFashionLoverz aangepast worden. ByFashionLoverz adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.